installation > Holy Shit, Heavy Shit

Holy Shit, Heavy Shit (detail)
Holy Shit, Heavy Shit (detail)
2016